Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Fries

Niveau
Graad
Vorm
Sector
Kiesto foar Leraar Fries by NHL Stenden Hogeschool dan draachst by oan de moderne kultuer yn Fryslân. Do nimst learlingen mei op aventoer troch de skiednis en fertelst se alles oer de taal en kultuer.
By ús folgesto in lytsskalige oplieiding. Der is in protte persoanlike oandacht foar dy as studint. By NHL Stenden Hogeschool witte dosinten wa ast bist. Harren doar stiet altyd foar dy iepen. Dyn kânsen op in baan binne goed. Ut ûnderfining witte wy dat elke studint dy't Frysk by ús studearre hat wurk krijt. Fraach en oanbod binne op de arbeidsmerk goed opinoar ôfstimd.
Ast foar de hbû-oplieding Leraar Fries kiest, dan kiesto foar in ôfwikseljend stúdzjeprogramma. Fakynhâldike kennis en sosjale feardichheden steane yn dyn stúdzje sintraal. Fan tichtby makkest mei hoe't dyn learlingen har ûntjouwe. Mar ek as dosint ûntwikkelest dysels en bliuwst op 'e hichte fan wat ûnder jonge minsken libbet.

Toelatingseisen

Hoe wordt deze opleiding beoordeeld?

Hoe tevreden waren studenten in 2023 over aspecten van deze opleiding?

Deze opleiding
Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Fries
Landelijke gemiddelde Verschil
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
9.6 9.6 0
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de inhoud van de opleiding, denk bijv. aan het niveau van je opleiding, de aansluiting op je vooropleiding en de kwaliteit van het studiemateriaal.
Inhoud
7.6 7.6 0
Deze opleiding
Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Fries
Landelijke gemiddelde Verschil
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
8.4 8.4 0
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
8.3 8.3 0
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
8.2 8.2 0
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten bijvoorbeeld de aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding, de kwaliteit van de toetsing op vaardigheden en de bruikbaarheid van feedback.
Toetsing en beoordeling
7.4 7.4 0
Toon meer

Kennismaken met de opleiding?

Kom naar de open dag

9
mrt
Open Dag NHL Stenden Amsterdam
Tijd: 10:00 - 15:00 uur

Adres:
Rengerslaan 8 - 10
8917 DD Leeuwarden

Deze instellingen hebben ook een open dag

NHL Stenden - Leeuwarden

mrt
9
2024
Open Dag NHL Stenden Amsterdam
Locatie:
Tijd: 10:00 - 15:00

NHL Stenden - Leeuwarden

mrt
9
2024
Open Dag Emmen
Locatie:
Tijd: 10:00 - 15:00

NHL Stenden - Leeuwarden

apr
4
2024
Proefstuderen Emmen
Locatie:
Tijd: 9:00 - 16:00

NHL Stenden - Leeuwarden

jun
4
2024
Open Avond Emmen
Locatie:
Tijd: 18:00 - 21:00

NHL Stenden - Leeuwarden

jun
4
2024
Open Avond Groningen
Locatie:
Tijd: 18:00 - 21:00

NHL Stenden - Leeuwarden

jun
4
2024
Open Avond Meppel
Locatie:
Tijd: 18:00 - 21:00

NHL Stenden - Leeuwarden

jun
4
2024
Open Avond Amsterdam
Locatie:
Tijd: 18:00 - 21:00

NHL Stenden - Leeuwarden

jun
4
2024
Open Dag NHL Stenden Amsterdam
Locatie:
Tijd: 10:00 - 15:00